~ Człowieka zbędnego notatki z podziemia ~
Blog > Komentarze do wpisu
1146. Wystawa (V) - Pod wspólnym niebem...

  

„Przesłaniem wystawy »Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)«, zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, jest przedstawienie fenomenu dawnej Rzeczypospolitej – jednego z najbardziej zróżnicowanych językowo, wyznaniowo i kulturowo państw wczesnonowożytnej Europy.

  

      

  

Głównym celem wystawy »Pod wspólnym niebem...« jest przypomnienie współczesnym widzom, że na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, na których obecnie istnieją różne państwa i narody, przez prawie dwa i pół stulecia funkcjonowało państwo formalnie będące federacją dwóch organizmów: Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego zamieszkane przez wiele grup narodowościowych, etnicznych i religijnych. Chcemy pokazać bogactwo kulturowe przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Państwo to we wspomnianej epoce było przykładem tolerancji i pokojowego współżycia narodów. Prezentujemy jego wspaniałość i osiągnięcia, ale nie przemilczamy słabości. Wystawa jest również pretekstem do postawienia pytań o obecność dziedzictwa Rzeczypospolitej w polskiej kulturze współczesnej i relacje kulturowe łączące nas z innymi narodami, z którymi dzieliliśmy nie tylko »wspólne niebo«, ale i wspólną ziemię. Zamieszkujące dawną Rzeczpospolitą grupy etniczne i wyznaniowe były w stanie z jednej strony utrzymać i rozwijać własne tradycje, z drugiej zaś stworzyć ciekawe przykłady syntezy rozmaitych wzorców kulturowych. Z tym dziedzictwem obcujemy mniej lub bardziej świadomie po dziś dzień.

Wystawa »Pod wspólnym niebem…« składa się z sześciu modułów tematycznych (…). Dwa pierwsze prezentują zjawisko szeroko pojętej wielokulturowości z perspektywy całego państwa, koncentrując się na takich zagadnieniach jak: fenomen staropolskiego federalizmu oraz skład etniczny i wyznaniowy społeczeństwa I RP. Ten fragment ekspozycji stawia pytania o możliwości pokojowej koegzystencji różnych grup narodowo-językowych oraz wspólnot religijnych. Dwa kolejne moduły stopniowo zawężają perspektywę, koncentrując się na problematyce tożsamości regionalnych i lokalnych oraz sposobów funkcjonowania jednostek w społeczeństwie wielokulturowym. Moduł piąty dotyczy zjawiska oddziaływania wieloetniczności na ówczesną kulturę. Na koniec – prowadząc widza w kierunku współczesności – prezentujemy problem jak nam się wydaje – nader ważny i aktualny: co przetrwało do czasów nam współczesnych z wielokulturowości Rzeczypospolitej wielu narodów?”

  

      

  

„Pod wspólnym niebem i na wspólnej ziemi spotkamy ludzi mówiących różnymi językami, inaczej się modlących i różnie się ubierających. W tej podróży po dawnej Polsce (…) zobaczymy autentyczne stroje i przejdziemy przez galerie portretów znanych magnackich rodów. Wstąpimy do drukarni niemieckich mistrzów tego rzemiosła, którzy składają dzieła po łacinie i po polsku, ale także pisane cyrylicą. Zasiądziemy w ławach polskiego sejmu podzielonego od lewa do prawa nie według przynależności partyjnej, ale geograficznej. Zobaczymy miasta z XVI i XVII wieku według wyobrażenia gdańszczanina Martina Grunewega, ale już w XXI-wiecznej odsłonie. Przyjrzymy się z bliska różańcowi Stefana Batorego, przeczytamy dialogi z pierwszych w Polsce, XVI-wiecznych rozmówek polsko-niemieckich”

           [ze strony internetowej Zamku Królewskiego i folderu wystawy].

  

poniedziałek, 23 lipca 2012, alexanderson
Warszawa,fotografie